Den som låter ett tillfälle att tjäna andra gå ur händerna går miste om en av de rikaste erfarenheter livet har att erbjuda.

 

En stabil vardagsmiljö

Aurorahemmet är ett stöd- och utredningshem i Österbotten för barn och ungdomar. Samhället och vi vuxna har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar skall få en trygg uppväxt. Svårigheter i familjen och skola kan medföra att barn och unga för en kortare eller längre tid behöver bo någon annanstans. Orsakerna kan vara många; exempelvis missbruk, sjukdom i familjen eller neuropsykiatriska problem.

När barnet flyttar till Aurorahemmet ger föräldrarna ofta sitt samtycke, men det förekommer också att socialförvaltningen beslutar omhänderta barn mot föräldrars vilja.

Sedan många år bedriver Aurorahemmet ett omfattande arbete med socialt utsatta barn och ungdomar. Bakgrunden är skiftande liksom problembilden men utgångspunkten är att alla har talanger och begåvningar som går att utveckla. Här bor och arbetar vuxna och ungdomar tillsammans – en del har sitt hem här medan andra enbart sin arbetsplats. Vi vill ta aktiv del i att forma ett samhälle som inte slår ut barn och ungdomar i tidig ålder, utan ger plats och möjlighet för unga och gamla att få växa efter sin förmåga.

Vårdtidens längd
Vårdtiden anpassas efter vilka behov eleven har och efter vilka mål som har satts upp i vårdplanen. Vid varje behandlingskonferens utvärderas elevens behov och var eleven befinner sig i förhållande till vårdplanen. Utifrån denna utvärdering görs en bedömning av det fortsatta vårdbehovet och på detta sätt hålls diskussionen om vårdtiden levande under hela placeringstiden.

Vi ser att det är viktigt att vårdtiden står i proportion till de uppsatta behandlingsmålen. Vi ser även att en viktig faktor som påverkar behandlingstiden är vilket förändringsarbete som sker i familjen på hemmaplan under placeringstiden.

Familjearbete

Familjearbetet inom Aurorahemmet är en stödverksamhet för familjer som är i behov av stöd, då ett barn återförenas hem efter en placering. Familjearbetet utförs i klientens hem. Om en familj har svårigheter att klara av det dagliga livet, t.ex. vårdnaden om barnen, akuta eller långvariga kriser, tonårsproblematik eller gräns sättning kan en familjearbetare hjälpa familjen att klara sig igenom svårigheterna.

Målet är att:

 • individuellt stöda klientfamiljer i svåra situationer
 • trygga barnets intresse
 • stärka familjens egna resurser
 • hjälpa familjen att i fortsättningen klara sig självständigt.

Att må dåligt

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Det kan ofta kännas bättre om man vilar, tar en promenad, gör något man tycker om eller pratar med någon om hur man har det.Men ibland hjälper inte detta och då  finns vi på Aurorahemmet till för klienten.

 • Aurorahemmet ger vägledning om var man kan få den bästa hjälpen utifrån den aktuella situationen.
 • Aurorahemmet har personal som är van att möta unga människor.
 • Alla har tystnadsplikt.
 • Alla har riktlinjer att förhålla sig till som skyddar dig som behöver hjälp, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt
  Eftervård
  Då omhändertagandet av ett barn avslutas, är barnet berättigat till eftervård inom barnskyddet. Eftervården en är lagstadgad service och upphör senast då den unga fyllt 21 år.

  Eftervården omfattar allt det stöd och den hjälp som den unga behöver för att senare klara sig på egen hand, såsom hjälp med att skaffa bostad, arbetsplats, fritidsintressen och trygga mänskliga relationer samt ekonomiskt och psykiskt stöd och stöd i skolgången.

  Arbetet inom eftervården utförs planmässigt och baserar sig på en vårdplan. Vårdplanen uppgörs vanligen av den unga och hans eller hennes socialarbetare och Aurorahemmet. Även den ungas föräldrar, eller andra personer som hör till den ungas stödnätverk kan medverka.

Aktuellt/ Nyheter

Vi kan nu också erbjuda psykiatriskt kunnande och stöd via psyk.sjukskötare och mentalvårdare.

Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. - See more at: https://www.aleris.se/vi-erbjuder/sjukvard/psykiatri/#sthash.3HKvduPL.dpuf
Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. - See more at: https://www.aleris.se/vi-erbjuder/sjukvard/psykiatri/#sthash.3HKvduPL.dpuf

 

Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. - See more at: https://www.aleris.se/vi-erbjuder/sjukvard/psykiatri/#sthash.3HKvduPL.dpufAurorahemmet erbjuder psykiatriskt stöd och kunnande via psyk.sjukskötare och mentalvårdare.

Vi tar emot unga med beteendeproblematik, självskadebeteende, relationsproblematik eller annan ångest problematik där socialtjänsten tror att öppenvård är möjlig.

Alla insatser är individuella och utgår från den enskilde individens behov.Varje människa är unik.

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på.

Vi har även familjearbete  på kvällar och helger.

Med familjearbete avses allt sammarbete/stöd där yrkesutbildade personer, den unga själv eller hans/hennes föräldrar eller andra familjemedlemmar deltar.

Med familjearbete avses allt samarbete där yrkesutbildade personer, den unga själv och hans eller hennes föräldrar eller andra familjemedlemmar deltar. Familjearbetet kan göras i olika konstellationer.  Om den unga själv inte är närvarande är det viktigt är att den unga får veta till exempel om möten med föräldrarna. - See more at: https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/vanhemmille_ammattilaisille/tietoa_vanhemmille/Pages/perhetyo.aspx#sthash.Dtwscvj4.dpuf

 

tar emot unga med problem som t ex beteendesvårigheter, missbruk, relationsproblematik, självskadebeteende eller annan ångestproblematik där socialtjänsten tror att öppenvård är möjlig. - See more at: https://www.aleris.se/Vi-erbjuder/Stod-och-boende-for-unga/Psykisk-ohalsa/#sthash.RLMgJHug.dpuf

 

Med familjearbete avses allt samarbete där yrkesutbildade personer, den unga själv och hans eller hennes föräldrar eller andra familjemedlemmar deltar. Familjearbetet kan göras i olika konstellationer.  Om den unga själv inte är närvarande är det viktigt är att den unga får veta till exempel om möten med föräldrarna. - See more at: https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/vanhemmille_ammattilaisille/tietoa_vanhemmille/Pages/perhetyo.aspx#sthash.Dtwscvj4.dpuf

 

Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. - See more at: https://www.aleris.se/vi-erbjuder/sjukvard/psykiatri/#sthash.3HKvduPL.dpuf
Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. - See more at: https://www.aleris.se/vi-erbjuder/sjukvard/psykiatri/#sthash.3HKvduPL.dpuf

Målgrupp
Aurorahemmet tar emot barn och ungdomar med psykosociala problem samt beteende- och relationsstörningar. Vi vänder oss i första hand till barn och ungdomar i åldrarna 12–18 år.

Vårt mål
Vi vill hjälpa barnet ur dess akuta kris, höja känslan av sammanhang och gemenskap hos barnet samt att ge barnet personlig omvårdnad. Läs mer om Aurorahemmets mål

Äventyrsdidaktik
Genom att börja med enklare kamratövningar lockas deltagarna till skratt och lek där fokus ligger på att hitta gränsen mellan kamp och samarbete, både individuellt och som grupp.